"Utah State News,"  Ephraim Enterprise, 27 Mar. 1915, 3.