Lapish, Hannah Settle, statement, Salt Lake City, Utah, 1924 August 16.