"Hannah Holroyd Brown," Salt Lake Tribune, 5 Mar. 1939, B-7.