Thomas Sleight diaries, 1857-1925, 

    box 1, fd. 2.