White, Edward H., Patriarch Edward H. White's Talk to His Family, [2-3].