Snow, Erastus, Letter to John Taylor, The Mormon, 8 Sep. 1855, 3.