Thomas, Preston, "Letter from Texas," The Mormon, 5 Apr. 1856, 3.