Snow, Erastus, "Correspondence of President Erastus Snow," The Mormon, 27 Sep. 1856, 2-3.