"Train," Salt Lake Daily Telegraph, 3 Nov. 1864, 3.