Mga Santos: Ang Istorya sa Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw

  Basaha ang makapadasig nga tinuod nga istorya bahin sa Pagpahiuli dinhi niining bag-o, upat ka volume nga gisugilon nga kasaysayan.
  Basaha Karon

  Usa ka Bag-o nga Gisugilon nga Kasaysayan

  Basaha ang makapadasig nga tinuod nga istorya sa mga kababayen-an ug kalalakin-an kinsa mipahinungod sa ilang mga kinabuhi aron sa pagpalig-on sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan. Volume 1, Ang Sumbanan sa Kamatuoran, 1815–1846 ug Volume 2, Walay Dili Balaan nga Kamot, 1846–1893 anaa na karon.

  Basaha ang Mga Santos Karon

  Ang Volume 2 anaa na karon sa Gospel Library.

  Basaha Karon

  Gi-feature nga mga Hisgutanan ug mga Video

  Ang Mga Hisgutanan sa Kasaysayan sa Simbahan nag-feature og kapin sa 100 ka mga hisgutanan ug mga video nga nagsusi sa mga tawo, mga dapit, mga panghitabo, ug mga hilisgutan diha sa Mga Santos.

  Unsaon nga Makakuha og Kopya

  Mga Santos: Ang Istorya sa ang Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw anaa na sa nagkalainlain nga mga format. Pagpili gikan sa mga opsyon nga nakalista sa ubos, ug masinati ang paspas nga pagsugilon nga makadani sa mambabasa ug mapalambo ang hugot nga pagtuo diha sa mga panimalay ug pamilya.

  Pag-order og Kopya

  Pakigkonek sa Mga Santos

  Pangitaa kami sa social media, paminaw sa among mga podcast, ug susiha ang among MKI [Mga Kanunayng Ipangutana].