Mga Santos, Volume 3: Maisogon, Halangdon, ug Gawasnon, 1893–1955

Dili hitupngan nga mga Pagsulay, Dili Matarog nga Hugot nga Pagtuo, Dili Makalimtan nga mga Istorya
Basaha Karon

Usa ka Bag-o nga Gisugilon nga Kasaysayan

Basaha ang makapadasig nga tinuod nga istorya sa mga kababayen-an ug kalalakin-an kinsa mipahinungod sa ilang mga kinabuhi aron sa pagpalig-on sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan. Volume 1, Ang Sumbanan sa Kamatuoran, 1815–1846, Volume 2, Walay Dili Balaan nga Kamot, 1846–1893, ug Volume 3: Maisogon, Halangdon, ug Gawasnon, 1893–1955 anaa na karon.

Basaha ang Mga Santos Karon

Ang Volume 3 anaa na karon sa Gospel Library.

Basaha Karon

Gi-feature nga mga Hisgutanan ug mga Video

Ang Mga Hisgutanan sa Kasaysayan sa Simbahan nag-feature og kapin sa 100 ka mga hisgutanan ug mga video nga nagsusi sa mga tawo, mga dapit, mga panghitabo, ug mga hilisgutan diha sa Mga Santos.

Unsaon nga Makakuha og Kopya

Mga Santos: Ang Istorya sa ang Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw anaa na sa nagkalainlain nga mga format. Pagpili gikan sa mga opsyon nga nakalista sa ubos, ug masinati ang paspas nga pagsugilon nga makadani sa mambabasa ug mapalambo ang hugot nga pagtuo diha sa mga panimalay ug pamilya.

Pag-order og Kopya