Mga Santos: Ang Istorya sa Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw

  Basaha ang makapadasig nga tinuod nga istorya bahin sa Pagpahiuli niining bag-ong upat ka volume nga gisugilon nga kasaysayan.
  Basaha Karon

  Ang Bag-o nga Gisugilon nga Kasaysayan

  Basaha ang makapadasig nga istorya sa mga kababayen-an ug kalalakin-an kinsa mipahinungod sa ilang mga kinabuhi sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan. Pagkat-on mahitungod sa mahinungdanon nga mga panghitabo sa Pagpahiuli, ug ang pagsaksi sa mahigugmaong impluwensya sa Ginoo diha sa kinabuhi sa Iyang mga anak samtang ilang mabuntog ang talagsaong mga babag aron sa pagbuhat ug pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad uban Kaniya.

  Basaha ang Mga Santos karon

  Ang unang kapitulo sa Mga Santos makita na karon sa Ensign ug Liahona nga mga magasin.

  Anaa na Karon

  Susiha ang among pinakaulahi nga mga gidugang

  Padayon kaming nagdugang og bag-o nga mga video, mga hisgutanan, ug mga artikulo niini nga website. Ania ang pipila sa among pinakabag-o nga mga gidugang.

  Unsaon pag-angkon og Mga Santos

  Ang Mga Santos: Ang Istorya sa Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw anaa na sa nagkalainlain nga mga format. Pagpili gikan sa mga opsyon nga nakalista sa ubos, ug masinati ang paspas nga pagsugilon nga makadani sa mambabasa ug mapalambo ang hugot nga pagtuo diha sa mga panimalay ug pamilya.

  Pakig-ila-ila sa mga Santos

  Pangitaa kami sa Facebook, Twitter, Google Plus, ug uban pa.