Mga Banal, Tomo 3: Magiting, Marangal, at Malaya, 1893–1955

Matitinding Pagsubok, Matibay na Pananampalataya, Mga Kuwentong Hindi Malilimutan
Basahin Ngayon

Isang Bagong Kuwento ng Kasaysayan

Basahin ang nagbibigay-inspirasyong kuwento ng mga kababaihan at kalalakihan na inilaan ang kanilang mga buhay sa pagtatatag ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buong mundo. Ang Tomo 1, Ang Pamantayan ng Katotohanan, 1815–1846, Tomo 2, Walang Kamay na Di Pinaging Banal, 1846–1893, at Tomo 3: Magiting, Marangal, at Malaya, 1893–1955 ay makukuha na ngayon.

Basahin Ngayon ang Mga Banal

Ang Tomo 3 ay makukuha na ngayon sa Gospel Library

Basahin Ngayon

Mga tampok na Paksa at Video

Itinatampok ng Mga Paksa sa Kasaysayan ng Simbahan ang higit sa 100 mga paksa at video na sumisiyasat sa mga tao, lugar, pangyayari, at mga paksa sa Mga Banal.

Paano Kumuha ng Kopya

Ang Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw ay makukuha sa iba’t-ibang format. Pumili mula sa mga opsyon sa listahan sa ibaba, at danasin ang mabilis na pagsasalaysay na aakit sa mga mambabasa at palalakasin ang pananampalataya sa mga tahanan at pamilya.

Umorder ng Kopya