Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw

  Basahin ang nagbibigay-inspirasyong totoong kuwento ng Panunumbalik sa bagong apat na tomong ito na kuwento ng kasaysayan.
  Basahin Ngayon

  Isang Bagong Kuwento ng Kasaysayan

  Basahin ang nagbibigay-inspirasyong kuwento ng mga kababaihan at kalalakihan na inilaan ang kanilang mga buhay sa pagtatatag ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buong mundo. Ang Tomo 1, Ang Pamantayan ng Katotohanan, 1815–1846 at Tomo 2, Walang Kamay na Di Pinaging Banal, 1846–1893 ay makukuha na ngayon.

  Basahin Ngayon ang Mga Banal

  Ang Tomo 2 ay makukuha na ngayon sa Gospel Library.

  Basahin Ngayon

  Mga tampok na Paksa at Video

  Itinatampok ng Mga Paksa sa Kasaysayan ng Simbahan ang higit sa 100 mga paksa at video na sumisiyasat sa mga tao, lugar, pangyayari, at mga paksa sa Mga Banal.

  Paano Kumuha ng Kopya

  Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw ay makukuha sa iba’t-ibang format. Pumili mula sa mga opsyon sa listahan sa ibaba, at danasin ang mabilis na pagsasalaysay na aakit sa mga mambabasa at palalakasin ang pananampalataya sa mga tahanan at pamilya.

  Umorder ng Kopya

  Kumonekta sa Mga Banal

  Hanapin kami sa social media, makinig sa aming podcast, at tingnan ang aming FAQ.