Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw

  Basahin ang nagbibigay-inspirasyong kuwento na nangyari sa tunay na buhay tungkol sa Panunumbalik na nakatala sa apat na bagong tomo ng pasalaysay na kasaysayan.
  Basahin Ngayon

  Isang Bagong Pasalaysay na Kasaysayan

  Basahin ang nagbibigay-inspirasyong tunay na kuwento ng mga kababaihan at kalalakihan na inilaan ang kanilang mga buhay sa pagtatatag ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buong mundo. Alamin ang tungkol sa mga mahahalagang pangyayari sa Panunumbalik, at saksihan ang mapagmahal na kamay ng Panginoon sa mga buhay ng Kanyang mga anak habang kanilang dinadaig ang mga matitinding pagsubok upang gumawa at tumupad ng mga sagradong tipan sa Kanya.

  Basahin ang Mga Banal Ngayon

  Ang mga unang kabanata ng Mga Banal ay makikita na ngayon sa mga magasing Ensign at Liahona.

  May Kopya na Ngayon

  Tingnan ang aming mga pinakabagong karagdagan

  Patuloy kaming nagdaragdag ng mga bagong video, paksa, at mga artikulo sa website na ito. Narito ang ilan sa aming mga pinakabagong karagdagan.

  Paano Makakakuha ng Kopya ng Mga Banal

  Ang Mga Banal: Ang Kuwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw ay makukuha sa iba‘t-ibang mga format. Pumili mula sa mga opsiyon sa listahan sa ibaba, at basahin ang mabilis na daloy ng salaysay na aakit sa mga mambabasa at magpapalakas ng pananampalataya sa mga tahanan at pamilya.

  Makipag-ugnayan sa Mga Banal

  Hanapin kami sa Facebook, Twitter, Google Plus at iba pa.