Kau Māʻoniʻoní, Voliume 3: Laka Atu ʻi he Loto-toʻa, Anga Fakaʻeiʻeiki, mo e Tauʻatāina, 1893–1955

Ngaahi ʻAhiʻahi Taʻe-hano-tatau, Tui Taʻeueʻia, Ngaahi Talanoa Fakangalongataʻa
Lau he Taimí Ni

Ko Ha Fakamatala Fakahisitōlia Foʻou

Lau ʻa e fakamatala fakalaumālie moʻoni ʻo e kau fefine mo tangata naʻe līʻoa ʻenau moʻuí ke fokotuʻu ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻi he funga ʻo e māmaní. ʻOku lava ke maʻu atu he taimí ni ʻa e Voliume 1, Ko e Fuka ʻo e Moʻoní, 1815–1846, Voliume 2, ʻIkai ha Nima Taʻe Maʻa, 1846–1893, mo e Voliume 3: Laka Atu ʻi he Loto-toʻa, Anga Fakaʻeiʻeiki, mo e Tauʻatāina, 1893–1955.

Lau he Taimí ni ʻa e Kau Māʻoniʻoní

ʻOku lava ke maʻu e Voliume 3 ʻi he Gospel Library.

Lau he Taimí Ni

Ngaahi Tefito mo e Vitioó ʻOku ʻOatú

ʻOku ʻoatu ʻi he Ngaahi Tefito ʻo e Hisitōlia ʻo e Siasí ha ngaahi tefito mo ha ngaahi vitiō ʻe 100 tupu ʻo fekumi ki he kakai, feituʻu, meʻa ne hoko, mo e ngaahi kaveinga ʻi he Kau Māʻoniʻoní.

Founga ke Maʻu ai ha Tataú

Kau Māʻoniʻoní: ʻE lava ke maʻu e Talanoa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻi ha ngaahi founga kehekehe. Fili mei he ngaahi lisi ʻi laló, pea aʻusia e fakamatala vave te ne maʻu e tokanga ʻa e kau laukongá pea fakatupulaki e tuí ʻi he ngaahi ʻapí pea mo e ngaahi fāmilíi.

ʻOta Mai ha Tatau