Kau Māʻoniʻoní: Ko e Talanoa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

  Lau ‘a e talanoa fakalaumālie moʻoni ʻo hono Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí ʻi he tohi foʻou ‘o e fakamatala fakahisitōlia voliume fā ko ʻení.
  Lau he Taimí Ni

  Ko Ha Fakamatala Fakahisitōlia Foʻou

  Lau ʻa e fakamatala fakalaumālie moʻoni ʻo e kau fefine mo tangata naʻe līʻoa ʻenau moʻuí ke fokotuʻu ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻi he funga ʻo e māmaní. ʻOku lava ke maʻu atu he taimí ni ʻa e Voliume 1, Ko e Fuka ʻo e Moʻoní, 1815–1846 mo e Voliume 2, ʻIkai ha Nima Taʻe Maʻa, 1846–1893.

  Lau he Taimí ni ʻa e Kau Māʻoniʻoní

  ʻOku lava ke maʻu e Voliume 2 ʻi he Gospel Library.

  Lau he Taimí Ni

  Ngaahi Tefito mo e Vitioó ʻOku ʻOatú

  ʻOku ʻoatu ʻi he Ngaahi Tefito ʻo e Hisitōlia ʻo e Siasí ha ngaahi tefito mo ha ngaahi vitiō ʻe 100 tupu ʻo fekumi ki he kakai, feituʻu, meʻa ne hoko, mo e ngaahi kaveinga ʻi he Kau Māʻoniʻoní.

  Founga ke Maʻu ai ha Tataú

  Kau Māʻoniʻoní: ʻE lava ke maʻu e Talanoa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻi ha ngaahi founga kehekehe. Fili mei he ngaahi lisi ʻi laló, pea aʻusia e fakamatala vave te ne maʻu e tokanga ʻa e kau laukongá pea fakatupulaki e tuí ʻi he ngaahi ʻapí pea mo e ngaahi fāmilíi.

  ʻOta Mai ha Tatau

  Fakafehokotaki mo e Polokalama Face to Face